Cơ sở đo lường học P1

Đại lượng đo được, gọi tắt là đại lượng, là thuộc tính của một hiện tượng, vật thể hoặc một chất có thể phân biệt được về mặt định tính và xác định được về mặt định lượng.
 

2.1.1 Đại lượng (đo được)
Đại lượng đo được, gọi tắt là đại lượng, là thuộc tính của
một hiện tượng, vật thể hoặc một chất có thể phân biệt
được về mặt định tính và xác định được về mặt định
lượng.
- Về mặt định tính, đại lượng được chia thành từng loại đại
lượng, thí dụ độ dài, khối lượng, thể tích, điện áp,...
- Về mặt định lượng, mỗi đại lượng biểu hiện dưới nhiều hình
thức và mức độ cụ thể khác nhau, thí dụ như dòng điện rò
(nhỏ), điện áp của lưới điện cao thế (lớn), ...
2.1.2 Đơn vị
Đơn vị đo lường, gọi tắt là đơn vị, là một đại lượng riêng
biệt được xác định và chấp nhận theo qui ước mà các đại
lượng khác cùng loại được so sánh với nó để diễn tả độ
lớn tương đối của chúng theo đại lượng này.
Tên và ký hiệu của đơn vị được được ấn định theo qui ước.
Thí dụ: đơn vị độ dài là mét ( m )
đơn vị khối lượng là kilôgam ( kg )
đơn vị đo cường độ dòng điện là ampe ( A )
2.1.3 Phép đo
Phép đo là tập hợp các thao tác nhằm mục đích xác định
giá trị của đại lượng cần đo
Căn cứ vào phương pháp nhận được kết quả đo, phép đo
được chia thành 2 loại: phép đo trực tiếp và phép đo gián tiếp
Độ chính xác của phép đo:
là mức độ gần nhau giữa kết quả đo và giá trị thực của đại
lượng cần đo.
độ chính xác = độ đúng + độ chụm
2.1.4 Đo lường học
Đo lường học là khoa học nghiên cứu về phép đo, nó bao
gồm mọi khía cạnh lý thuyết và thực tiễn liên quan đến
phép đo.
Các lĩnh vực của đo lường học:
- Đo lường học lý thuyết: Nghiên cứu về lý thuyết chung về
phép đo.
- Đo lường học ứng dụng: Nghiên cứu về các phép đo trong
một lãnh vực nhất định
2.1.4 Đo lường học (tiếp theo)
- Đo lường học kỹ thuật: Còn gọi là kỹ thuật đo, nghiên cứu
kỹ thuật thực hiện phép đo, phương tiện đo.
- Đo lường học hợp pháp: Nghiên cứu về đơn vị đo, phương
pháp đo, phương tiện đo liên quan đến những yêu cầu bắt
buộc về kỹ thuật và pháp luật nhằm duy trì sự đảm bảo chung
trên quan điểm an toàn và sai số hợp lý
 


(*) Xem thêm

Bình luận
Đã thêm vào giỏ hàng