Iso – các tổ chức công nhận

Tổ chức Tiêu chuẩn hoá Quốc tế – ISO
International Organization for Standardization

}Mục tiêu của ISO là thúc đẩy sự phát triển của công tác tiêu chuẩn hoá và các hoạt động có liên quan nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi hàng hoá và dịch vụ trên phạm vi toàn thế giới và phát triển sự hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ, khoa học công nghệ và kinh tế.

}Kết quả của các hoạt động kỹ thuật của ISO là các tiêu chuẩn quốc tế ISO. Phạm vi hoạt động của ISO bao trùm tất cả các lĩnh vực, trừ điện và điện tử thuộc phạm vi trách nhiệm của Uỷ ban Điện Quốc tế IEC. ISO hợp tác chặt chẽ với Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (International Electrotechnical Commission, viết tắt IEC), là tổ chức chịu trách nhiệm tiêu chuẩn hóa các thiết bị điện

2. Tổ chức Công nhận Phòng thí nghiệm Quốc tế – ILAC
International Laboratory Accreditation Cooperation

}Thành lập: vào những năm đầu thập niên 1970

}Mục tiêu chung là đạt được sự thừa nhận quốc tế đối với các kết quả thử nghiệm và hiệu chuẩn, cung cấp các thông tin tổng hợp về công nhận phòng thí nghiệm giúp cho các quốc gia thành viên phát triển các hoạt động công nhận của mình.

}ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) – thỏa thuận công nhận lẫn nhau.

}Đến 2013 có 83 thành viên ký thỏa thuận này. Trong đó có Aclass, BoA, A2LA…

Ngoài ra còn các tổ chức khác trong từng khu vực chức năng tương đương ILAC như:

Tổ chức Hợp tác Công nhận Phòng thử nghiệm Khu vực Châu á- Thái Bình Dương – APLAC

Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation – APLAC

}Mutual Recognition Arrangement (MRA) – thỏa thuận công nhận lẫn nhau

}APLAC hiện có 38 thành viên, trong đó 35 thành viên đã ký thỏa thuận công nhận lẫn nhau.

Tổ chức Hợp tác Công nhận Châu Âu – EA

European Cooperation for Accreditation

}Multilateral recognition arrangement (MLA)- thỏa thuận công nhận đa phương

}EA có 35 thành viên toàn diện và 13 thành viên liên kết

Tổ chức Hợp tác Công nhận Liên Mỹ – IAAC

International American Accreditation Cooperation

}Multilateral recognition arrangement (MLA)- thỏa thuận công nhận đa phương

}IAAC hiện có 46 thành viên

Các tổ chức công nhận PTN

Picture10

 

Điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm

}a) Có tư cách pháp nhân;

}b) Có đủ cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động;

}c) Có đủ nhân lực đáp ứng yêu cầu đối với lĩnh vực hoạt động;

}d) Đáp ứng yêu cầu về tính độc lập, khách quan;

}đ) Thiết lập và duy trì hệ thống quản lý phù hợp với lĩnh vực hoạt động;

}e) Đăng ký hoạt động tại cơ quan nhà nước về đo lường có thẩm quyền.

4. Chuẩn đo lường
4.1 Hệ thống chuẩn đo lường của từng lĩnh vực đo

}Chuẩn đo lường quốc gia (chuẩn quốc gia) là chuẩn đo lường cao nhất của quốc gia được dùng để xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường còn lại của lĩnh vực đo.

}Chuẩn đo lường chính (chuẩn chính) là chuẩn đo lường được dùng để hiệu chuẩn, xác định giá trị đo của các chuẩn đo lường khác ở địa phương, tổ chức.

}Chuẩn đo lường công tác (chuẩn công tác) là chuẩn đo lường được dùng để kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo.

4.2 Yêu cầu cơ bản đối với chuẩn đo lường

}Yêu cầu kỹ thuật đo lường cơ bản của chuẩn đo lường phải được thể hiện trên chuẩn đo lường hoặc ghi trên nhãn hàng hóa hoặc tài liệu kèm theo.

}Đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn đo lường phải phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được tổ chức, cá nhân công bố hoặc được cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

}

4.3 Yêu cầu đối với chuẩn chính, chuẩn công tác

}Đặc tính kỹ thuật đo lường của chuẩn chính, chuẩn công tác phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đo lường đã được công bố thông qua việc định kỳ hiệu chuẩn hoặc so sánh với chuẩn quốc gia hoặc với chuẩn đo lường có độ chính xác cao hơn đã được hiệu chuẩn.

}

4.3 Các loại phương tiện đo

}Phương tiện đo được sử dụng trong nghiên cứu khoa học, điều khiển, điều chỉnh quy trình công nghệ, kiểm soát chất lượng trong sản xuất hoặc các mục đích khác (phương tiện đo nhóm 1) được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do tổ chức, cá nhân công bố.

}Phương tiện đo được sử dụng để định lượng hàng hóa, dịch vụ trong mua bán, thanh toán, bảo đảm an toàn, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường, trong thanh tra, kiểm tra, giám định tư pháp và trong các hoạt động công vụ khác (phương tiện đo nhóm 2) thuộc Danh mục phương tiện đo nhóm 2 phải được kiểm soát theo yêu cầu kỹ thuật đo lường do cơ quan quản lý nhà nước về đo lường có thẩm quyền quy định áp dụng.

4.4 Yêu cầu đối với phương tiện đo nhóm 1

}Phương tiện đo nhóm 1 được kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân hoặc khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

}Việc kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo nhóm 1 do tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, sử dụng phương tiện đo lựa chọn, quyết định thực hiện tại tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm đáp ứng điều kiện quy định.

4.4 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hiệu chuẩn phương tiện đo, chuẩn đo lường

}Quyền:

}Thực hiện hiệu chuẩn, trong phạm vi lĩnh vực đã đăng ký hoạt động;

}Nghĩa vụ:

}Công khai, minh bạch và tuân thủ trình tự, thủ tục thực hiện hiệu chuẩn; bảo đảm khách quan, chính xác; tuân thủ quy định về chi phí kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm;

}Bảo mật thông tin, số liệu, kết quả hiệu chuẩn, của khách hàng theo quy định, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu;

}Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả hiệu chuẩn, đã cung cấp.

4.5 Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường

Quyền:

}Yêu cầu cơ sở sản xuất, kinh doanh phương tiện đo, chuẩn đo lường cung cấp thông tin, tài liệu về đặc tính kỹ thuật đo lường, điều kiện vận chuyển, lưu giữ, bảo quản, sử dụng phương tiện đo, chuẩn đo lường;

}Lựa chọn tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường phù hợp;

}Khiếu nại kết quả kiểm định, hiệu chuẩn

Nghĩa vụ:

}Thực hiện biện pháp kiểm soát về đo lường đối với phương tiện đo, yêu cầu đo lường đối với chuẩn đo lường trong quá trình sử dụng;

}Bảo đảm các điều kiện vận chuyển, bảo quản, yêu cầu sử dụng theo hướng dẫn của cơ sở sản xuất, nhập khẩu; trường hợp phát hiện sai, hỏng phải dừng việc sử dụng và thực hiện các biện pháp khắc phục;

}Bảo đảm điều kiện theo quy định để người có quyền và nghĩa vụ liên quan giám sát, kiểm tra việc thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo, chuẩn đo lường, lượng hàng hóa.

Web: Caltek.com.vn

Công ty CP điện tử CALTEK chuyên cung cấp các dịch vụ về kiểm chuẩn, kiểm tra và sửa chữa thiết bị điện tử, cơ khí, đo lường và dụng cụ máy móc thử nghiệm, cung cấp và tư vấn các thiết bị đo lường… trong nhiều lĩnh vực bao gồm điện, điện tử, hóa học, cơ khí,nhiệt độ, áp suất, thực phẩm và môi trường

Liên hệ Hotline 0941666692  – email : kien.luc@caltek.com.vn để được tư vấn và báo giá

“ST”

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>